Меню
Дезинфектант Пачико ДЗФ Р PaChico 5L подове

Дезинфектант Пачико ДЗФ Р PaChico 5L подове

в наличност

Пачико ДЗФ Р, дезинфектант, препарати за подове Pachico. Открийте повече дезинфектанти и информация на блога ни - Kontiki.bg

64,80 лв
Преглед на пратката
Безопасно пазаруване
Pachico ДЗФ P
ПРОДУКТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПОЧИСТВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ, САНИТАРНИ ВЪЗЛИ, ОБЩЕСТВЕНИ ЗАВЕДЕНИЯ - АРОМАТИЗИРАН

Търговско наименование:
ПаЧико ДЗФ-П

Тип на продукта:
Течен дезинфекциращ и почистващ детергент. Бистра течност, розова на цвят, с аромат на цветя.

Предназначение:
Продуктът е предназначен за професионална употреба за широко-спектърна дезинфекция:
- подове и повърхности (коридори, подове, тоалетни, писоари, бидета).
Благодарение на специфични разтворители, ПАВ и киселинния си състав, притежава отлични почистващи качества.

Разреждане:
В зависимост от мястото на приложение и степента на замърсяване, се правят работни разтвори, както следва:
0,25 % (2,5мл препарат в 1л вода) - 6 часа за дезинфекция
0,50 % (5мл препарат в 1л вода) - 4 часа за дезинфекция
1,00 % (10мл препарат в 1л вода) - 1 час за дезинфекция
2,00 % (20мл препарат в 1л вода) - 30 минути за дезинфекция

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА:
Биоцидът се прилага под формата на водни разтвори с температура на водата 20-25°C.

Опаковка: 
5 л туба

СРОК НА ГОДНОСТ:
3 години. Съхранявайте в оригиналната опаковка, на сухо място.

Производител:
Пачико, България

Направи запитване за този продукт

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
Н334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.
Н341 Предполага се, че причинява генетични дефекти.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
Р202 Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.
P261 Избягвайте вдишване на изпраенията.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазни очила, предпазно облекло, предпазна маска за лице.
P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
P301 + P330 + P331 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P303 + P361 + P353 + P310 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА ИЛИ КОСАТА: незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода, вземете душ. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P305 + P351 + P338 +Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода, в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и до колкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция улесняваща дишането.
Р308 + Р313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
публикувано на 27/01/2024
Магдалена Петрова
има много хубав аромат

В срок от 30 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, ако са спазени следните условия:

1. Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана и няма видими следи от употреба).
2. Не са налице повреди причинени от неправилна употреба.
3. Запазена цялост на оригиналната опаковка, консумативи и аксесоари, касова бележка или гаранция на продукта, в случай че е имало включени такива. 
4. Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.
5. Възстановяването на сумата по върнатите стоки ще бъде направено по банков път в 14 дневен срок в банкова сметка посочена от клиента упражнил правото си на отказ.

ВАЖНО: Условията не важат за препарати и продукти, които са отворени или използвани.

Изтегли от ТУК Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Адрес за връщане и замяна:
гр.Добрич ул.Иван ХаджиВълков 1  тел: 058/603219 email: info@kontiki.bg
Допълнителна информация
Код 5012
Потребителски рейтинг 10 / 10
Марки PaChico - Дезинфектанти Пачико
Предпазни Мерки