Меню

ДДД Услуги


"Контики" ООД от 1990 година - Извършва дезинфекции, дезинсекции, дератизации, девастация (ДДДД) и фумигация. 

Ние работим съгласно наредба:
НАРЕДБА № 1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИИ.
НАРЕДБА № 8 ОТ 5 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ И ДЕВАСТАЦИЯ ПРИ ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО ЖИВОТНИТЕ.
НАРЕДБА № 112 ОТ 13 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ФУМИГАЦИЯ И ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ПЛОЩИ, ПОМЕЩЕНИЯ И РАСТИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛИ.

Контики сключва договори за ДДД услгуи и фумигация във всички видове обекти:
1) обектите с обществено предназначение съгласно допълнителните разпоредби на Закона за здравето;
2) обектите за производство и търговия с храни, регистрирани по реда на чл. 12 и 12а от Закона за храните, като хранителни магазини, пекарни, мелници, фуражни заводи, мандри (МПП), преработвателни заводи на хранителни продукти и други.
3) административните сгради и прилежащите им площи;
4) производствените и складовите сгради и съоръжения и прилежащите им площи; като фабрики, заводи и други от малкият и средният бизнес в България. 
5) жилищните сгради и прилежащите им площи;
6) парковете, зелените площи и други места за отдих;
ж) елементите от инженерната инфраструктура на населените места - канализационни мрежи и съоръжения за отпадъчни води, депа за твърди отпадъци, топлофикационни, телекомуникационни, електроснабдителни съоръжения и др.;
7) обектите по чл. 129, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и селскостопански сгради и прилежащите им площи;
8) обектите на територията на военни формирования/структури в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
9) други обекти и прилежащите им площи, в които се появяват вредители, които могат да бъдат причинители, преносители и резервоари на заразни болести по хората и животните.


Нашият екип с радост ще Ви консултира и помогне при всеки възникнал казус по време на бъдещата ни дейност. Може да се свържете с нас на телефон 058/603219 и 0893527129 или да ни пишете тук. Може и да посетите и нашият офис в град Добрич.