Меню
Пента за Хлебарки, бълхи, кърлежи, мравки 50мл

Пента за Хлебарки, бълхи, кърлежи, мравки 50мл

в наличност

Пента е професионален препарат за Хлебарки, бълхи, кърлежи, мравки ➤ Топ ценa 15.00 лева ➤ Бърза Доставка ➤ Поръчай онлайн ☎ 0893527129❗️️

15,00 лв
Преглед на пратката
Безопасно пазаруване
Пента за Хлебарки, бълхи, кърлежи, мравки - Пента 250 Форте / Penta /

Пента за Хлебарки, бълхи, кърлежи, мравки е в разфасовка от 50 мл.
Номер на издаденото разрешение за предоставяне на пазара: 2294-1/26.01.2018г. 

Пента за Хлебарки, бълхи, кърлежи, мравки е Микрокапсуиран продукт за вътрешна и външна употреба. Създаден по най-нова технология - активните субстанции са вътре в био-разградима микрокаспула. При затопляне на околната среда капсулата отваря и позволява на активните субстанции да действат в третираните участъци. При понижаване на температурата капсулата затваря и спестява „изпарението“ на продукта. Това позволява удължаване времетраенето на после пръскащият ефект. Едно пръскане трае около 42 дни. Освен това, капсулите полепват по крачетата на насекомите и се постига продукта да достигне в местата където са леговищата им чрез самите тях. Не цапа, не мирише, не дразни по време на обработка. 

Наименование на активните вещества:
Циперметрин cis/trans +/- 40/ 60 – 50 g/L
Имидаклоприд – 200 g/L 

Категория на потребителите: професионална и масова. 
Предупреждение за опасности: Дръж далече от деца! Прочети етикета преди употреба!

Област на приложение на биоцида Пента:
Инсектицид за контрол на летящи (мухи, комари) и пълзящи (мравки, хлебарки, бълхи, кърлежи) насекоми на закрито (в битови сгради, помещения за поддръжка, производствени, търговски и офис помещения, складове, помещения за животновъдство, съоръжения за обществено ползване, хотели) и на открито. 

НАЧИН НА УПОТРЕБА - Пента:
Биоцидът е концентрат, от който се приготвят водни работни разтвори.▪ Определете точно необходимото количество работен разтвор, като имате предвид, че разходната норма е 1 L работен разтвор за 20 m=10.5px2 повърхност, която ще се третира.▪ Разклатете опаковката, за да разбъркате добре съдържанието.▪ Пригответе работния разтвор съгласно таблицата: 

Вредители:
Концентрация на работния разтвор
Примерни указания за приготвяне на работния разтвор
мравки, мухи, комари и хлебарки1 % - разредете 50 mL от продукта във вода, за да се получи общо 5 L разтвор
кърлежи и бълхи 0.5 %разредете 25 mL от продукта във вода, за да се получи общо 5 L разтвор 

Започнете да пръскате. В случай на прекъсвания, преди да възобновите работа, разтвора трябва да се разбърка добре. Готовият за употреба разтвор не трябва да съхранява, а да се използва колкото е възможно по-скоро. 

Концентрация на активните вещества в работния разтвор:
При разреждане 50 ml/5 L – имидаклоприд 0.2 %, циперметрин 0.05%;
При разреждане 25 ml/5 L – имидаклоприд 0.1 %, циперметрин 0.025%. 

Преди обработка помещенията да се освободят от хора, домашни животни, храни, напитки и др. Да се отстранят или покрият аквариуми, терариуми и клетки за животни. Да се изключи въздушният филтър на аквариума. 

Контрол на летящи насекоми:
Мухи - пръскайте слънчеви повърхности по стени, прозорци, около лампи, колони, места, където се събират отпадъци, освен ако не се използват като фураж, и други места, където насекомите се събират и остават;
Комари – пръскайте сенчести, спокойни места, вдлъбнатини и ъгли на стените в и извън сградите.

Контрол на пълзящи насекоми:
Мравки, хлебарки, бълхи – пръскайте по пътеките на насекомите: зоните на первазите, вратите, зоните на вентилационните канали и каналите за централно отопление, както и пролуките и пукнатините, местата, в които насекомите гнездят (тъмни и влажни места, под и зад мебели, електроуреди, ъгли на стените, пукнтини по пода, зад дъски и т.н.) вътре и извън сградите.Кърлежи: площно третиране на открито. Тревните площи се окосяват предварително. 

Забележка: 
Не нанасяйте върху прясно боядисани, варосани или измазани повърхности.- Пълната ефективност на биоцида се постига 24 часа след третиране.- След приключване на процедурата измийте внимателно с вода и почистващ препарат всички места, които биха имали евентуален контакт с кожата или храната.Биоцидът е силно токсичен за пчели, експонирани директно на биоцида или на остатъци по цъфтящи култури и плевели.Когато биоцидът се употребява на открито:- да не се употребява по време на активна паша на пчели;- да не се употребява в близост до кошери. 

Интервал между отделните третирания: Обработката може да се повтори при повторно намножаване на насекоми.Достъп на хора и животни до третираните зони: 
След изсъхване на повърхностите и добро проветряване в продължение за не по-малко от 1 час.
След третиране на открито срещу кърлежи, достъпът е разрешен след 24 часа.
 
  • Пента препарат срещу Хлебарки, бълхи, кърлежи, мравки, съдържа Имидаклоприд и Циперметрин !
  • Penta е Микрокапсуиран препарат с дълго последействие със широк спектър на действие
  • Препарат за Хлебарки, бълхи, кърлежи, мравки Пента 50мл
публикувано на 24/03/2024
Тошко Йорданов
свърши отлична работа за дървениците

публикувано на 28/01/2024
Генади Ганчев
супер отрова за хлебарки. браво

публикувано на 27/01/2024
михаил иванов
супер препарат срещу дървеници

В срок от 30 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, ако са спазени следните условия:

1. Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана и няма видими следи от употреба).
2. Не са налице повреди причинени от неправилна употреба.
3. Запазена цялост на оригиналната опаковка, консумативи и аксесоари, касова бележка или гаранция на продукта, в случай че е имало включени такива. 
4. Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.
5. Възстановяването на сумата по върнатите стоки ще бъде направено по банков път в 14 дневен срок в банкова сметка посочена от клиента упражнил правото си на отказ.

ВАЖНО: Условията не важат за препарати и продукти, които са отворени или използвани.

Изтегли от ТУК Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Адрес за връщане и замяна:
гр.Добрич ул.Иван ХаджиВълков 1  тел: 058/603219 email: info@kontiki.bg
Допълнителна информация
Код 2040
Потребителски рейтинг 10 / 10
Марки Zpuh best-pest
Предпазни Мерки
GHS09 - околна среда
H302 Вреден при поглъщане.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P261 Избягвайте вдишване на изпарения/аерозоли.
P280 Използвайте предпазни ръкавици.
H410 Много токсично за водните организми, с дълготраен ефект.
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.