Меню
Вироцид 10L дезинфектант глутаралдехид Virocid

Вироцид 10L дезинфектант глутаралдехид Virocid

в наличност

Вироцид Дезинфектант за Животновъдни обекти, Птицеферми, Свинекомплекси, Кравеферми ⫸ Kontiki.bg ⟰ Купи онлайн или на ☎ 0893 527 129!

360,00 лв
Преглед на пратката
Безопасно пазаруване
Вироцид: Virocid 
Разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат № 02232-1 / 17.10.2017 г.
ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА, Oбучен персонал, с лични предпазни средства - защитно химическо облекло, дихателна защита, цяла лицева маска.

БЕЗПЛАТНА доставка до офис на куриерски фирми СПИДИ или ЕКОНТ.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИРОЦИД
Вироцид се използва за превантивна и принудителна дезинфекция на обекти за ветеринарен надзор, включително: територия на ферми и животновъдни (птице) комплекси; животновъдни (птицевъдни), спомагателни и битови помещения, както и други съоръжения и технологично оборудване, налично в тях, което не влиза в контакт с продукти от животински произход; превозни средства, използвани за транспортиране на животни (птици), тор (изпражнения), фуражи; оборудване и предмети за грижа за животни (птици); облекло и обувки на обслужващ персонал; оборски тор (изпражнения) и други предмети, с които животни (домашни птици) или обслужващ персонал могат да влязат в пряк или непряк контакт и които могат да бъдат фактор за предаване на патогени на здрави животни (птици) от животни (птици) с клинични и субклинични ( латентни) форми на заболявания. 

Употреба:
стандартна доза - работен разтвор - 0.25% ; 0.5% 

Начин на приложение:
Работните разтвори се приготвят чрез добавяне на необходимото количество Virocide към чешмяна вода с температура 18-25°C. При изчисляване на концентрацията на работните разтвори продуктът се приема за 100% вещество. Дезинфекцията се извършва по метода на финокапково напояване, образуване на пяна, избърсване на повърхностите, които се дезинфекцират, и пръскане.
За превантивна дезинфекция на обекти по метода на финокапково напояване, образуване на пяна или избърсване на дезинфекцирани повърхности, използвайте воден (работен) разтвор на Virocide в концентрация 0,25-0,5% при разходна норма 0,25 l/m2 и време на експозиция. от 30 минути.

За извършване на принудителна дезинфекция (текуща и крайна) при инфекциозни заболявания с бактериална и вирусна етиология се използва воден (работен) разтвор на Virocide в концентрация 0,5% при разход 0,25 l/m2 и експозиция 1 час с помощта на метод на фино капково напояване, генериране на пяна или избърсване на дезинфекцирани повърхности.

Дезинфекцията (превантивна или принудителна) чрез пръскане на работния разтвор Вироцид Virocide под формата на мъгла се извършва с помощта на генератори IGEBA, PULS FOG, генератори AGSF-2-5, APA-20 или друго аерозолно оборудване. Работният разтвор се приготвя в съотношение 1 част Virocide към 4 части вода, разходната норма е 5 ml на 1 m3 стая. Работният разтвор се напръсква при изключена вентилация с време на експозиция 30 минути.

Дезинфекция (превантивна или принудителна) чрез пръскане на работния разтвор под формата на студена мъгла. Работният разтвор се приготвя в съотношение 1 част Virocide към 9 части вода, разходната норма е 24 ml работен разтвор на 1 m3, което съответства на 2,4 литра Virocide на 1000 m3. Работният разтвор се напръсква при изключена вентилация с време на експозиция 15 минути.

Дезинфекцията на повърхностите на обектите за ветеринарен надзор за африканска чума по свинете (АЧС) се извършва с 0,25% разтвор на Вироцид при разход 0,25 l/m2 и експозиция 20 минути.

Вироцидът се използва в райони с инфекция с АЧС за дезинфекция на животновъдни обекти с цел пълно инактивиране на вируса на АЧС и предотвратяване на разпространението му по два начина:
0,5% разтвор на Вироцид с експозиция 5 минути с разход 0,3 l/m2 (при този режим Вироцидът има вируциден ефект срещу вируса на АЧС);
0,5% разтвор на вироцид с експозиция 30 минути с разход 0,25 l/m2.

Дезинфекцията на повърхностите на обектите за ветеринарномедицински надзор за инфекциозни болести, причинени от патогени от група на резистентност 3 (туберкулоза на животни и птици) се извършва с 0,5% разтвор на Вироцид при разход 0,25 l/m2 и време на експозиция 30 минути.

След установеното излагане на дезинфекция на обекта зоните с възможно натрупване на остатъци от дезинфектант, които са достъпни за животните (включително хранилки, поилки и други повърхности), се измиват с вода. Не е необходимо да изплаквате остатъчен дезинфектант от други повърхности. Животните се въвеждат в помещението след проветряване за 60 минути.

Дезинфекционните бариери или дезинфекционните подложки се запълват с 0,25% разтвор на Вироцид. Дезинфекционният разтвор се подменя при необходимост, но не по-рядко от веднъж на 7 дни.

За намаляване на бактериалното налягане в помещенията и предотвратяване на респираторни заболявания при селскостопански животни се използва 0,5% разтвор на Virocide чрез фумигация (мъгла), при разход 2-5 ml разтвор на 1 m3 и експозиция 15-20 минути в присъствието на животни. 

За дезинфекция на яйца за люпене се използва 20% разтвор на Virocide по метода на фумигация (мъгла) при разход на 25 ml разтвор на 1 m3 с експозиция 20 минути.

СЪСТАВ:
Дезинфектантът съдържа като активни съставки:
248,6 g/l кватернерни амониеви съединения,
107,3 ​​g/l глутаралдехид,
спомагателни и формиращи вещества: изопропанол, терпентиново производно, буферен разтворител AD-50 BP (включително дестилирана вода, етоксилиран алкохол и етилендиаминтетраоцетна киселина).


Дезинфектантът (Virocid-Вироцид) е прозрачна кафява течност, която лесно се смесва с вода във всяко съотношение.

РАЗФАСОВКИ:
10л - туба

Дезинфекционни свойства:
Дезинфектант с широк спектър от антимикробни, антивирусни и противогъбични ефекти.
Продуктът е активен срещу грам-положителни и грам-отрицателни бактерии, вируси, принадлежащи към първа, втора и трета група патогени (включително вирус на инфлуенца по птиците, инфекциозна анемия по кокошките, инфекциозна бурзална болест, реовирусна инфекция по птиците, репродуктивен репродуктивен синдром при свинете, африкански чума по свинете, класическа чума по свинете, шап, цирковирусна инфекция по свинете тип 2) и гъби (включително форми, образуващи спори, дрожди и плесени).

Вироцид има удължено остатъчно действие до седем дни върху дезинфекцирани повърхности, което предотвратява повторно замърсяване от микроорганизми.
Според степента на въздействие върху тялото, съгласно GOST 12.1.007-76, продуктът принадлежи към клас на опасност 3 (умерено опасни вещества).
В препоръчителните концентрации няма дразнещо или сенсибилизиращо действие. Работните разтвори Вироцид Virocid не са корозивни и не увреждат материалите на третираните повърхности. Повече от 90% от компонентите на дезинфектанта във външната среда се разлагат до нетоксични продукти.

Направи запитване за този продукт

Предпазни Мерки:  
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P330+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P321 Специализирано лечение (вж… на този етикет).
H226 Запалими течност и пари
H302 Вреден при поглъщане
H312 Вреден при контакт с кожата
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H332 Вреден при вдишване
H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване
H400 Силно токсичен за водните организми. 
  • Вироцид Дезинфектант за професионална употреба
  • глутаралдехид Най - добрият широкоспектърен дезинфектант в животновъдството
  • При болести и зарази, превенция и огнища - Вироцид
публикувано на 15/02/2024
Детелина Михайлова
еее супер сте ! страхотен продукт за птичи грип, благодаря за бързата доставка

публикувано на 27/01/2024
Стелиян Киров
Благодаря за бързата доставка !

В срок от 30 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, ако са спазени следните условия:

1. Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана и няма видими следи от употреба).
2. Не са налице повреди причинени от неправилна употреба.
3. Запазена цялост на оригиналната опаковка, консумативи и аксесоари, касова бележка или гаранция на продукта, в случай че е имало включени такива. 
4. Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.
5. Възстановяването на сумата по върнатите стоки ще бъде направено по банков път в 14 дневен срок в банкова сметка посочена от клиента упражнил правото си на отказ.

ВАЖНО: Условията не важат за препарати и продукти, които са отворени или използвани.

Изтегли от ТУК Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Адрес за връщане и замяна:
гр.Добрич ул.Иван ХаджиВълков 1  тел: 058/603219 email: info@kontiki.bg
Допълнителна информация
Код 5021
Потребителски рейтинг 10 / 10
Марки CID LINES
Предпазни Мерки
GHS08 - Опасност за здравето GHS09 - околна среда