Меню

Димка за насекоми Добол Fumigator Dobol

в наличност

Димка за Насекоми Добол Фумигатор срещу Молци и др. ➤ Топ ценa 36.00 лева ➤ Бърза Доставка ➤ Поръчай онлайн ☎ 0893527129❗️️

36,00 лв
Преглед на пратката
Безопасно пазаруване
Димка за насекоми Добол Фумигатор, стоножки, хлебарки, кожояди и пълзящи складови неприятели

Dobol Fumigator
Вид на препарата:
Димки по 20 грама
Активно вещество:
72 г/кг цифенотрин
Предназначение на димка Добол:
За контрол на хлебарки, кожояди и складови неприятели
Начин на приложение:
Затварят се врати и прозорци. Поставя се в средата на помещението и се налива вода. Започва да дими след 30 секунди.

Особености:
Димът прониква в пукнатини и процепи, като унищожава дори укрилите се насекоми. Подходящ за обработка на музеи, зали с книги, тъкани, компютри, електроника и всякакви помещения, където опръскването е невъзможно или нежелано. Димът не оставя петна и неприятен мирис, не замърсява дрехи и повърхности. Не отделя топлина, няма опасност от пожар или експлозия.

Стандартна доза:
Хлебарки, кожояди и пълзящи складови неприятели: 1 димка от 20 гр/ 110 m3 
Летящи складови неприятели (молци): 1 димка от 20 гр/ 250 m3 
В срок от 30 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, ако са спазени следните условия:

1. Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана и няма видими следи от употреба).
2. Не са налице повреди причинени от неправилна употреба.
3. Запазена цялост на оригиналната опаковка, консумативи и аксесоари, касова бележка или гаранция на продукта, в случай че е имало включени такива. 
4. Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.
5. Възстановяването на сумата по върнатите стоки ще бъде направено по банков път в 14 дневен срок в банкова сметка посочена от клиента упражнил правото си на отказ.

ВАЖНО: Условията не важат за препарати и продукти, които са отворени или използвани.

Изтегли от ТУК Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Адрес за връщане и замяна:
гр.Добрич ул.Иван ХаджиВълков 1  тел: 058/603219 email: info@kontiki.bg
Допълнителна информация
Код 2022
Марки KWIZDA France
Предпазни Мерки
GHS05: корозия GHS08 - Опасност за здравето GHS09 - околна среда
Р101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P405 Да се съхранява под ключ.
P261 Избягвайте вдишване на изпарения/аерозоли.
P280 Използвайте предпазни ръкавици.
H410 Много токсично за водните организми, с дълготраен ефект.
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
P103 Преди употреба прочетете етикета.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P301+P330+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.